Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/11/2019  12:57
 
 

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 89 ατόμων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

ΑΣΕΠ Προσλήψεις 89 ατόμων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης
ΑΣΕΠ Προσλήψεις 89 ατόμων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης
Ο

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 89 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ Προσλήψεις 89 ατόμων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης