Ημερομηνία Δημοσίευσης 17/10/2019  10:27
 
 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες - Ποιους αφορά

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες - Ποιους αφορά
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες - Ποιους αφορά
Υ

πουργείο Άμυνας: Θέσεις διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2019-2020 

Αναλυτικότερα, δημοσιεύτηκε προκήρυξη για πενήντα πέντε (55) Θέσεις ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε Σύµβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστηµόνων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου πλήρους ή µερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή ∆ιδακτικού – Ερευνητικού έργου.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες - Ποιους αφορά