Ημερομηνία Δημοσίευσης 27/01/2020  13:30
 
 

Εταιρείες του ν. 89/1967: Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις
Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις
Η

ψήφιση του νόμου 4605/2019 επανέφερε στο προσκήνιο το ενδιαφέρον για τις εταιρείες του ν. 89/1967, καθώς επέκτεινε τους δυνητικούς κλάδους δραστηριοποίησης και παρείχε δυνατότητα λήψης κρατικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων. Η επιστημονική ομάδα της TaxExperts επιχειρεί να παρουσιάσει συνοπτικά το πλαίσιο που διέπει τις συγκεκριμένες εταιρείες, ενόψει του επιχειρηματικού σχεδιασμού για το 2020.
Ποια η νομική μορφή των εταιρειών του ν. 89?
Οι εταιρείες που δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 89/67 μπορούν να είναι υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή ελληνικές εταιρείες που συνδέονται με αλλοδαπές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 2 του ν. 4172/13).
Σε ποιους κλάδους μπορεί να δραστηριοποιηθεί μία εταιρεία του ν. 89?
Μία εταιρεία του ν. 89 πρέπει να παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες σε συνδεδεμένες εταιρείες στο εξωτερικό. Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες μπορεί να αφορούν:
παροχή συμβουλών,
κεντρική λογιστική υποστήριξη,
έλεγχο ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών,
κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων,
διαφήμιση και μάρκετινγκ,
επεξεργασία στοιχείων,
λήψης και παροχή πληροφοριών,
έρευνα και ανάπτυξη,
ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής,
αποθήκευση και διαχείριση αρχείων και πληροφοριών,
διαχείριση προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα,
διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, και
δραστηριότητες τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ποιες οι υποχρεώσεις μίας εταιρείας του ν. 89?
Μία εταιρεία του ν. 89 οφείλει να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον 4 ατόμων, εκ των οποίων ένα μπορεί να εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Επίσης, οι λειτουργικές δαπάνες πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε 100.000 Ευρώ ετησίως.
Πώς φορολογείται μία εταιρεία του ν. 89?
Μία εταιρεία του ν. 89 φορολογείται με την προσθήκη ενός συγκεκριμένου ποσοστού κέρδους επί του συνόλου των εξόδων της (περιλαμβανομένων τυχόν αποσβέσεων). Το συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους καθορίζεται κατόπιν σχετικής μελέτης για τον κλάδο δραστηριότητας και πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 5%.
Το εν λόγω ποσοστό κέρδους επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς.
Ποια διαδικασία για να υπαχθεί μία εταιρεία στο ειδικό καθεστώς?
Για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εκδίδεται σχετική άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Συμπεράσματα
Εύκολα διαπιστώνεται ότι η υπαγωγή στο καθεστώς του ν. 89/67 ενέχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Καταρχάς, βάσει νόμου, όλα τα έξοδα (επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, εφόσον υπάρχουν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Επίσης, ο προϋπολογισμός των εξόδων είναι αρκετός για την εκτίμηση των εσόδων και της φορολογικής επιβάρυνσης της εταιρείας. Συνεπώς, οι «φορολογικές εκπλήξεις» από πιθανούς ελέγχους περιορίζονται σημαντικά.
Η επέκταση του τομέα της παροχής υπηρεσιών και το υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας αποτελούν δύο βασικούς παράγοντες για την αύξηση του αριθμού των εταιρειών του ν. 89/1967.


Warning: getimagesize(https://www.oneman.gr/keimena/men_s_only/mpales/article5675066.ece/ALTERNATES/w460/kobe.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/clients/client0/web2/web/common/common.php on line 187

Warning: getimagesize(https://www.oneman.gr/pop-code/t/article5675061.ece/ALTERNATES/w460/grammys-main.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/clients/client0/web2/web/common/common.php on line 187

Warning: getimagesize(https://www.oneman.gr/pop-code/t/cinema/article5673764.ece/ALTERNATES/w460/adam_sandler_uncut_gems.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/clients/client0/web2/web/common/common.php on line 187

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εταιρείες του ν 891967 Μία ευέλικτη εταιρική μορφή σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις