Ημερομηνία Δημοσίευσης 18/10/2019  19:35
 
 

Lamda Development: Aπόφαση για την πώληση ιδίων μετοχών

Lamda Development Aπόφαση για την πώληση ιδίων μετοχών
Lamda Development Aπόφαση για την πώληση ιδίων μετοχών
Σ

ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η πώληση του 0,685% στην Ορυμήλ αποφασίστηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενέργησε η AXA Ventures.

Η εταιρεία με την επωνυμία "LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" (η "Εταιρεία") ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού (EE) 596/2014, έκαστος όπως ισχύει, ότι την 18.10.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε απόφαση να πωληθεί το σύνολο του υπολοίπου των ιδίων μετοχών, που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, στην εταιρεία με την επωνυμία "ΟΡΥΜΗΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" (η "Ορυμήλ").

Lamda Development Aπόφαση για την πώληση ιδίων μετοχών