Ημερομηνία Δημοσίευσης 13/02/2020  16:19
 
 

Ανθεκτική υπέρταση: Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία

Ανθεκτική υπέρταση Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία
Ανθεκτική υπέρταση Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία
Ω

ς ανθεκτική υπέρταση ορίζεται η μορφή υπέρτασης που παρά τη χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων δεν επιτυγχάνεται το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα, δηλαδή η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης σε τιμές κάτω των 140 mmHg για τη συστολική και κάτω των 90 mmHg για τη διαστολική.

Η ανθεκτική υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε:

Ανθεκτική υπέρταση Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία